Regulamin korzystania ze strony www.fenix.net.pl
 
I. Uwagi ogólne:
1. Www.fenix.net.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest firma Fenix Horse spółka z o.o., z siedzibą w Przeźmierowie ul.Wysogotowska 85, NIP 777-30-26-028, REGON 300397210 zwanym w dalszej części regulaminu "Fenixem” lub "Spółką"
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z witryny www.fenix.net.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Witryna internetowa www.fenix.net.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat działalności, wydarzeń i usług świadczonych przez Spółkę Fenix w Komornikach. Informacje i materiały w niej zawarte mogą pochodzić od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących ze spółką i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
4. Firma Fenix Horse spółka z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.fenix.net.pl.
5. Wszystkie ceny podane są cenami detalicznymi w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
II. Odpowiedzialność użytkownika.
 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie www.fenix.net.pl na własne ryzyko. 
 2. Korzystanie z witryny podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
III. Odpowiedzialność firmy Fenix Horse spółka z o.o
1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie www.fenix.net.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich firma Fenix Horse spółka z o.o podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
2. Spółka Fenix nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
3. Informacje przedstawione na stronie www.fenix.net.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Firma Fenix Horse spółka z o.o dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
4. Fenix Horse spółka z o.o nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
IV. Partnerzy Fenix Horse spółka z o.o
1. Spółka Fenix  może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących).
2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. 
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów www.fenix.net.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności. 
4. Spółka Fenix Horse spółka z o.o nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów, oraz za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.
V. Zastrzeżenia techniczne.
1. Ze względu na techniczne ograniczenia firma Fenix Horse spółka z o.o. nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Firma nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu firma Fenix Horse spółka z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 
3. Firma Fenix Horse spółka z o.o dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. 
4. Spółka Fenix Horse spółka z o.o nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
VI. Prawa autorskie.
1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie www.fenix.net.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
2. Zawartość witryny www.fenix.net.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Fenix Horse spółka z o.o. i w ramach przeznaczenia określonego przez firmę. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować ze Spółką wysyłając e-mail na adres Kontaktowy podany na stronie.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie www.fenix.net.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.fenix.net.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 
5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
VII. Ochrona danych osobowych.
1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Fenix Horse spółka z o.o pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do firm Fenix Horse spółka z o.o jest równoznaczne z udzieleniem spółce zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie  i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu „zgadzam się” w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w witrynie www.fenix.net.pl. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
2. Firma Fenix Horse spółka z o.o zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.fenix.net.pl i wchodzą w życie po podanym w ogłoszeniu okresie karencji.
 
Strefa partnera

Strefa partnera

zapraszamy do współpracy

Doradztwo

Doradztwo

tabele rozmiarów, technologie